Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

J A V N I O G L A S

OBJAVLJENO 17.5.2021

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19), člana 5. Pravilnika o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-1-1916/18 od 22.03.2018. godine, broj: 01-2-3739/18 od 07.06.2018.godine, broj: 01-1-7703/18 od 26.12.2018.godine, broj: 01-1-4524/19 od 15.8.2019.godine,  broj 01-1-3836/20 od 4.5.2020.godine i broj: 01-1-8121/20 od 21.8.2020.godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik), člana 43. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/13), Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 01-04-5-1502/21, Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 01-04-5-1503/21, Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, sa sjedištem u ul. Čekaluša 86, Sarajevo raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

 

1. Opšti uslovi

 

- da je državljanin BiH i da je stariji od 18 godina

- da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

 

2. Radna mjesta, opis poslova, posebni uslovi, broj izvršilaca, naznaka da li se vrši prijem na određeno ili neodređeno vrijeme

 

I Medicinska sestra/tehničar u Odjeljenju za kolekciju krvi - (1) jedan izvršioc na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:upoznaje davaoca sa postupkom darivanja krvi; provjerava identitet darivaoca krvi, usaglašenost brojeva na epruvetama, kesama krvi, listama i kartonu dobrovoljnih darivaoca krvi; određuje ABO sistem krvnih grupa na pločici; određuje koncentraciju hemoglobina u krvi potencijalnog darivaoca krvi; upućuje darivaoca na ljekarski pregled; nakon ljekarskog pregleda i saglasnosti ljekara da je kandidat podoban za darivanje krvi preuzima dobrovoljnog darivaoca krvi i odvodi ga do mjesta za venepunkciju; vrši ponovnu provjeru identiteta darivaoca i upoređuje podatke na kartonu, epruvetama i kesi; nakon što identificira darivaoca i utvrdi identičnost podataka na kartonu, kesi i epruvetama odabira najpogodniju venu na ruci, vrši dezinfekciju kože i obavlja venepunkciju – sve po standardnoj operativnoj proceduri; kontroliše stanje zdravlja darivaoca krvi za vrijeme i neposredno nakon darivanja krvi; prijavljuje doktoru sve neželjene reakcije u toku i nakon darivanja krvi i učestvuje u njihovom zbrinjavanju; uzima uzorke krvi darivaoca krvi zbog kontrole njegove krvne grupe i testiranja darovane krvi na transmisione bolesti; vrši dezinfekciju radnih površina, kreveta u sali i mobilnih kreveta; učestvuje u radu mobilnih ekipa; po potrebi, obavlja venepunkciju  DDK po standardnoj operativnoj proceduri; po potrebi obavlja poslove medicinskog tehničara Odsjeka za hemoferezu; po potrebi učestvuje u procesu reinfuzije; učestvuje u realizaciji preraspodjele radnog vremena u skladu sa Pravilnikom o radu Zavoda; kontinuirano se educira i unaprjeđuje svoj rad, te prenosi znanje na saradnike; odgovoran je za uredno i ažurno vođenje medicinske i druge dokumentacije; odgovoran  je za pravilno korištenje opreme i sredstava kao i racionalno korištenje reagencija i repromaterijala; obavezan je da čuva ugled Zavoda i profesionalno se ponaša na radnom mjestu; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti koje mu daje glavna sestra/tehničar i rukovodilac Odjeljenja  u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja. Za svoj rad odgovoran  je glavnoj sestri/tehničaru i  rukovodiocu Odjeljenja.

Posebni uslovi:SSS  završena srednja medicinska škola općeg ili laboratorijskog smjera i položen stručni ispit, jedna godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, posjedovanje važeće Licence za samostalan rad.

 

 

II Službenik zaštitar u Unutrašnjoj službi zaštite- (1) jedan izvršioc na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:štiti ljude i imovinu Zavoda od uništenja, krađe, oštečenja i povređivanja, sprećava narušavanje javnog reda i mira u prostorijama i krugu Zavoda koristeći sva zakonom dozvoljena sredstva, kontroliše i nadzire ulaz i izlaz vozila i lica koja ulaze u krug i zgradu Zavoda, uz vođenje evidencija , preduzima mjere protivpožarne zaštite, vodi evidencije primopredaje službe, mts-a i druge evidencije, vrši poslove video nadzora, vrši poslove obezbjeđenja i pratnje biološkog materijala, vrši kontrolne obilaske kruga, objekta i radnih prostorija Zavoda, sprijećava pristup nepoznatim licima u Zavod, otkriva i sprijećava pojave koje mogu ugroziti život ljudi ili nanijeti imovinsku štetu, poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa usvojenim Elaboratom fizičke zaštite Zavoda za transfuzijsku medicine Federacije BiH, čuva informacije bitne za sigurnost objekta, uposlenika, prevoznih sredstava, biološkog materijala, stvari i imovine, vrši i druge poslove propisane uputstvima i naredbama za obavljanje poslova, te poslove koje mu u zadatak stavi Odgovorna osoba za poslove unutrašnje zaštite, po potrebi obavlja poslove kurira /pomoćnog radnika, po potrebi vrši prijevoz krvi do druge lokacije na kojoj Zavod obavlja svoju djelatnost u okviru Odjeljenja za Imunohematološko testiranje. Za svoj rad odgovoran/na je Odgovornoj osobi za poslove unutrašnje zaštite. 

Posebni uslovi: SSS - Certificirani zaštitar, jedna godina radnog iskustva, poznavanje stranog jezika posjedovanje važeće vozačke dozvole B kategorije.

 

 

 

3. Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas

 

Prijava na javni oglas se dostavlja uredno i svojeručno potpisana, uz kraću biografiju. Pored prijave na javni oglas, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) - za sve pozicije;
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - za sve pozicije;
 3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci) - za sve pozicije;
 4. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme:

- za poziciju I Diploma/ Uvjerenje/ Svjedočanstvo o završenoj srednjoj medicinskoj školi laboratorijskog ili općeg smjera IV stepen;

- za poziciju II  Diploma/ Uvjerenje/ Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi IV stepen;

 1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu- za poziciju I;
 2. Dokaz o posjedovanju važeće licence za samostalan rad- za poziciju I;
 3. Certifikat za obavljanje fizičke zaštite - za poziciju II;
 4. Dokaz o radnom iskustvu - za sve pozicije;
 5. Dokaz o poznavanju stranog jezika - za poziciju II;
 6. Ovjerena kopija vozačke dozvole- za poziciju II;
 7. Dokaz o poznavanju rada na računaru - za poziciju I.

 

Radno iskustvo dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca ili Uvjerenjem porezne uprave (s naznakom perioda angažiranja i stručne spreme radnog mjesta) ili Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (s naznakom perioda angažiranja i stručne sprema radnog mjesta).

 

Poznavanje stranog jezika dokazuje se: Certifikatom/potvrdom o poznavanju stranog jezika izdatom od škola ili institucija koje se bave obukom za strane jezike; ili  Dokazom o položenom ispitu stranog jezika; ili Kopijom indeksa/dodatka diplomi/svjedočanstva o završenom razredu ili obrazovanju gdje je kandidat pohađao predmet strani jezik.

 

Poznavanje rada na računaru dokazuje se: Certifikatom/potvrdom o poznavanju rada na računaru izdatom od škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računaru; ili  Dokazom o položenom ispitu informatike; ili Kopijom indeksa/dodatka diplomi/  svjedočanstva o završenom razredu ili obrazovanju gdje je kandidat pohađao predmet informatika.

 

4. Probni rad

 

Probni rad nije predviđen ni za jedno radno mjesto.

 

5. Adresa i rok za dostavu prijave i dokaza

 

Potpisane prijave na oglas sa tačnom adresom, e-mailom, biografijom i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova, treba dostaviti lično ili putem pošte, preporučeno, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Oslobođenje“ na adresu:

 

“ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Ulica Čekaluša broj 86

71000 Sarajevo”

 

sa naznakom na koverti: Prijava na javni oglas uz naznaku - redni broj radnog mjesta, naziv radnog mjesta.

 

6. Posebne napomene

 

Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu prijavu i navesti na koje se radno mjesto prijavio, uz napomenu da je dovoljno ovjerene kopije dokaza priložiti samo za jedno radno mjesto, a za druga radna mjesta na koja se prijavio samo kopije dokaza o ispunjavanju uslova, ukoliko su isti uslovi za radna mjesta, te je to potrebno jasno navesti u prijavi.

 

Prijava kandidata za radna mjesta, za koja se traži srednja škola, koji umjesto diplome o završenoj srednjoj školi dostave fakultetsku diplomu, neće biti uzeta u razmatranje.

 

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu (intervju) sa svakim od kandidata čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

 

Samo izabrani kandidat je u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnost odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje je oglas objavljen.

Samo izabrani kandidat je u obavezi dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

Prednost se daje kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijeve koje nisu dostavljene u skladu sa ovim Oglasom, neće biti uzete u razmatranje.

 

 

 

Direktorica:

___________________

Prim.dr Aida Đozo