Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

OBJAVLJENO 05.11.2020

Na osnovu člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), kao i odredbi čl. 38, 39. i 40. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/13), a u vezi sa Odlukom Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01--04-1-9259/20, Upravni odbor Zavoda za transfuzijsku medicine Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod), Ulica Čekaluša broj 86, 71000 Sarajevo.

 

I OPIS RADNOG MJESTA

 

Direktor Zavoda obavlja sljedeće poslove i zadatke:

-       organizira i rukovodi radom Zavoda,

-       organizira i vodi stručni rad Zavoda u saradnji sa Stručnim vijećem,

-       predstavlja i zastupa Zavod saglasno ovlaštenjima iz Statuta Zavoda,

-       predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju Zavoda u saradnji sa Stručnim vijećem i uz učešće Upravnog odbora Zavoda,

-       stara se o izvršavanju odluka Upravnog odbora Zavoda,

-       obustavlja od izvršenja odluke stručnih organa ukoliko ocijeni da su neusaglašene sa Ustavom ili u suprotnosti sa Zakonom i drugim propisom ili bi izvršenje tih odluka moglo izazvati štetne posljedice po Zavod, o čemu je dužan odmah obavijestiti Upravni odbor i Nadzorni odbor Zavoda, kao i donositelja akta, te Federalno ministarstvo zdravstva,

-       predlaže osnove plana rada i razvoja,

-       stara se o primjeni finansijskih propisa u poslovanju Zavoda i naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana,

-       odgovara Upravnom odboru Zavoda za rezultate rada i finansijsko poslovanje Zavoda,

-       podnosi Upravnom odboru Zavoda jednom tromjesečno pismeni izvještaj o cjelokupnom poslovanju, odnosno rezultatima rada i finansijskog poslovanja, te poduzima mjere za uspješno poslovanje, unapređenje organizacije i procesa rada,

-       učestvuje u radu Upravnog i Nadzornog obora Zavoda, bez prava odlučivanja,

-       pokreće postupak donošenja i usaglašavanja općih akata Zavoda, te daje prijedloge istih prema Upravnom odboru Zavoda,

-       odlučuje o potrebi prijema radnika, saglasno finansijskim mogućnostima Zavoda, zaključuje ugovore o radu, vrši raspoređivanje radnika na radna mjesta u skladu sa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda, odlučuje o prestanku i otkazu ugovora o radu,

-       odlučuje u prvom stepenu o pravima i obavezama radnika iz rada i u vezi sa radom, a saglasno Zakonu o radu, kolektivnom ugovoru, Statutu i drugim općim aktima Zavoda,

-       određuje i izriče sankcije za teže i lakše povrede radnih obaveza,

-       izdaje naloge i upute za rad pojedinih organizacionih jedinica, radnika ili grupe radnika, a radi izvršenja određenih poslova,

-       po potrebi obrazuje komisije, radne i stručne grupe i druga radna i savjetodavna tijela radi razrade određenih pitanja, izrade studija, analiza, prijedloga, stručnih mišljenja i sl.,

-       odgovoran je za ostvarivanje prava davalaca krvi utvrđenih internim aktom Zavoda, a proizišlim iz darivanja krvi,

-       odgovoran je za ostvarivanje prava i obaveza pacijenata u Zavodu saglasno Zakonu o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10),

-       donosi odluku po prigovoru pacijenta koji smatra da su mu povrijeđena prava vezana za ostvarivanje zdravstvene zaštite, odnosno kada pacijent nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, odnosno postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove,

-       provodi opće akte koji po svom sadržaju spadaju u nadležnost direktora Zavoda,

-       obavlja i ostale poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

 

II  MANDAT

 

Mandat direktora traje 4 (četiri) godine od dana davanja saglasnosti federalnog ministra zdravstva na odluku Upravnog odbora Zavoda o prijedlogu za imenovanje direktora Zavoda.

Po isteku mandata ista osoba može, na osnovu javnog konkursa, ponovno biti imenovana za direktora Zavoda, ali najviše za još jedan mandatni period.

 

III OPĆI UVJETI

 

Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati su:

-       da je stariji od 18 godina (izvod iz matične knjige rođenih),

-       da je državljanin Bosne i Hercegovine (uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci),

-       da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (ovjerena izjava),

-       da nije na funkciji u političkoj stranci (ovjerena izjava),

-       da nije član zakonodavne ili izvršne vlasti ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije BiH (ovjerena izjava),

-       da nema privatni – finansijski interes u Zavodu (ovjerena izjava).

 

IV POSEBNI UVJETI

 

Kandidat za poziciju direktora Zavoda, pored uvjeta iz tačke III ovog konkursa, mora da ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

-       završen medicinski fakultet (ovjerena fotokopija diplome);

-       specijalizacija iz transfuzijske medicine ili neka od srodnih specijalizacija  (ovjerena fotokopija uvjerenja o specijalizaciji);

-       radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina na poslovima u struci (potvrda o radnom iskustvu na navedenim poslovima);

posjedovati znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenu specijalizaciju iz zdravstvenog menadžmenta ili završen postdiplomski studij iz zdravstvenog menadžmenta;

-       aktivno znanje engleskog jezika (certifikat);

-       da nije angažiran na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa,

-       da ne postoji koja druga zakonska zabrana za imenovanje na funkciju direktora.

 

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti:

-       dokaze o ispunjavanju uvjeta iz tač. III i IV ovog konkursa,

-       Biografiju i

-       Program rada i razvoja Zavoda u narednom četverogodišnjem periodu.

 

 

V KRITERIJI IZBORA

 

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata, posebno će se cijeniti i sljedeće:

-       stručna i profesionalna znanja o djelatnostima Zavoda - što će se utvrditi na osnovu priloženih dokumenata i putem intervjua,

-       sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandidiraju, kao i sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;

-       komunikacijske, organizatorske i rukovodne sposobnosti.

 

VI  ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Konkurs ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja u listovima „Dnevni Avaz „ i „Dnevni list“, kao i na web stranici Zavoda.

Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu posljednje objave.

Prijave na konkurs, sa traženom dokumentacijom, dostavljaju se Upravnom odboru Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine na adresu:

 

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine,

Čekaluša 86,

7100 Sarajevo,

sa naznakom:

„Prijava na konkurs za direktora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH – NE OTVARATI“

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju.

Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Obrasci se popunjavaju neposredno prije intervjua.

 

Konkursna komisija obavit će intervju sa kandidatima, nakon čega će predložiti rang listu uspješnih kandidata i dostaviti je Upravnom odboru Zavoda na daljnji postupak.

 

Uvjet da kandidat nije krivično kažnjavan, provjeravat će se neposredno prije prijedloga imenovanja uspješnog kandidata.

 

U roku od trideset (30) dana od dana imenovanja direktora, pismenim putem će se o odluci o imenovanju direktora obavijestiti svi učesnici konkursa. Svaki učesnik konkursa, u roku od trideset (30) dana od dana prijema obavještenja, može protiv odluke o imenovanju direktora podnijeti tužbu nadležnom sudu.

 

Nakon završene procedure izbora i imenovanja direktora Zavoda, prijave i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni konkurs.