Pružite nekom drugu šansu. Darujte krv, darujte život!

U sklopu Projekta autologne transplantacije perifernih matičnih ćelija

OBJAVLJENO 21.4.2014

U sklopu Projekta autologne transplantacije perifernih matičnih ćelija periodu od 23.04.2013.god do 18.04.2014.god. Tim ljekara, biologa i medicinskih tehničara ispred Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH (dr Gorana Ahmetović-Karić, spec.transfuziolog, dr Elma Ćatović-Baralija, spec.transfuziolog, mr.sci Amela Šahović, dipl. biolog, mr.sci Sanela Sičanica, dipl.biolog, Šahza Kadrispahić, med. sestra, Teofik Handžić, viši med. tehničar, Samir Sačić, med. tehničar, Senad Sadiković, med. tehničar) u saradnji sa Klinikom za hematologiju i Kliničkom patologijom i citologijom ispred KCUS, kao multidisciplinarni Projekat, izvršili su izdvajanje i krioprezervaciju autolognih perifernih krvotvornih matičnih ćelija za 18 hematoloških pacijenata i uspješno izveli transplantaciju autolognih perifernih krvotvornih matičnih ćelija za 10 hematoloških pacijenata, a u planu su i izdvajanja i krioprezervacije za još 2 hematološka pacijenta i transplantacije za još 5 hematoloških pacijenata do kraja juna 2014.god.